โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง – เจดีย์ไจ๊เข้า – เทพทันใจไจ๊เข้า – สิเรียม – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ 
ดาวน์โหลดโปรแกรม